Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Hervorming kinderbijslag: Laat de Vlaamse regering haar doelstelling voor een halvering van de kinderarmoede vallen?

Brussel 20 januari. Deze namiddag stelde minister Vandeurzen de berekening van de KU Leuven voor omtrent het nieuw systeem van kinderbijslag en de effecten op de kinderarmoede. Volgens de berekeningen zal de kinderarmoede met 0.9 procentpunt afnemen bij gezinnen in het nieuwe systeem, bij gezinnen in het oude systeem is de afname beperkt tot 0.3%. Hiermee blijft de halvering van de kinderarmoede een verre utopie.

De hervorming van de kinderbijslag is één van de grote werven van deze Vlaamse regering. Niet alleen gaat het over een aanzienlijk budget, bovendien kon men hiermee een beter gezinsbeleid voeren en de steeds toenemende kinderarmoede in Vlaanderen een halt toeroepen. Na een politiek akkoord in juni 2016 diende nog een armoedetoets te gebeuren en ontstond discussie over de vooropgestelde prognoses. Aan de KU Leuven werd gevraagd om nieuwe simulaties te maken.

Vandaag kwamen deze herberekeningen naar buiten. De kinderarmoede zal dalen met het nieuwe systeem. Doch zeer beperkt. Welzijnszorg vindt dit onvoldoende:

- Gezinnen die na 2019 in het nieuwe kinderbijslagsysteem zitten, zouden 0,9 procentpunt minder risico op armoede lopen. Dit is zeer ver verwijderd van de doelstelling van de Vlaamse regering om in 2019 de kinderarmoede te halveren. Dit terwijl de kinderbijslag veruit het belangrijkste instrument is om dit te kunnen realiseren. Voor de bestaande gezinnen wordt een daling met 0.3 procentpunt voorzien.

- De daling van het armoederisico is te wijten aan een daling bij de 1 kind gezinnen. Bij de andere gezinstypes is er geen daling of is ze statistisch niet significant volgens de onderzoekers.

- De vooropgestelde daling gaat uit van een volledige opname van rechten. Dat dit niet evident is omwille van bijvoorbeeld de selectieve participatietoeslagen, zal moeten blijken uit de armoedetoets. Het is te betreuren dat de minister deze niet heeft afgewacht. Pas nu, met het bekendmaken van de cijfers, kan de armoedetoets gefinaliseerd worden met alle betrokken organisaties en de ervaringskennis van mensen in armoede.

- De nieuwe cijfers houden geen rekening met de gevolgen van ander regeringsbeleid voor de gezinnen. Deze week nog berekenden Decenniumdoelen 2017 de kosten die gezinnen dragen door de besparingen.
De Vlaamse regering is blij dat de initiële cijfers van mei 2016 in grote lijnen worden bevestigd. Wij zijn hier niet tevreden mee. Het armoede reducerend karakter van de hervormde kinderbijslag is veel te laag.

We blijven wél de positieve punten erkennen: zo wordt de doelgroep voor een sociale toeslag uitgebreid en blijkt uit de nieuwe cijfers ook dat de verdieping van de armoede (hoe ver mensen onder de armoedegrens zitten) wordt tegengegaan.

Welzijnszorg pleit om de armoedetoets af te wachten en waar nodig bij te sturen op basis van de bemerkingen uit de armoedetoets. In tegenstelling tot de communicatie van de minister is deze nog niet rond aangezien alle betrokken organisaties dienden te wachten op de simulaties die vandaag vrijgegeven zijn.

Fundamenteel moeten de sociale toeslagen herbekeken worden. Een zeer beperkte daling (0.9%) van het armoederisico, toe te schrijven aan één gezinstype (de gezinnen met 1 kind), is onvoldoende om de ambitie van de Vlaamse regering waar te maken. Als de hervormde kinderbijslag de kinderarmoede niet met minimaal 2 procentpunt doet dalen, verlaat de Vlaamse regering de facto de ambitie om de kinderarmoede te halveren.

De verdere details van de studie zullen door ons en de andere betrokkenen bij de armoedetoets verder bestudeerd worden. Een diepgaander reactie zal later volgen op basis van de volledige armoedetoets die de komende weken zal afgerond zijn.


Perscontact:                    

Bert D’hondt, Welzijnszorg. bert.dhondt [at] welzijnszorg.be – 0498/69.99.83
Je kan ons volgen op Facebook: 'Welzijnszorg vzw Samen tegen Armoede' en twitter @welzijnszorg