Project: samen tegen onbetaalde schoolfacturen

Welzijnszorg zet haar schouders mee onder het project Samen tegen onbetaalde schoolfacturen.

Via het project wordt aan secundaire scholen (vanaf schooljaar 2017-2018) de mogelijkheid geboden om in te stappen in een teamgericht navormingstraject, waarbij de school begeleid wordt door een vormingsmedewerker en een ervaringsdeskundige in armoede. Deze begeleiding loopt in nauwe en actieve samenspraak met de pedagogische begeleidingsdienst, in casu de schoolbegeleider, die de participerende school vanuit de onderwijskoepel opvolgt.

Het traject loopt gedurende één schooljaar (5 contactmomenten en tussentijdse ondersteuning), waarbij een armoede-schoolteam samen met de begeleiding vanuit de armoedeorganisatie en de schoolbegeleider uit de pedagogische begeleidingsdienst een weg aflegt.  Daarbij wordt gaandeweg gebouwd aan visie inzake armoede en concrete armoedebeleidsmaatregelen op maat van de school, die tegen het einde van het schooljaar o.a. geïmplementeerd worden in het schoolreglement, met oog op operationalisering bij het daarop volgende schooljaar. 

Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep met de belangrijkste stakeholders:

  • Welzijnszorg vzw (projecthouder)
  • Cera
  • Netwerk tegen armoede
  • Het kabinet van de Minister van onderwijs
  • Alle Onderwijskoepels en hun pedagogische begeleidingsdiensten
  • MyTrusto
  • SOS Schulden op school

Dit project verzamelt de aanwezige kennis op het terrein en verwerkt dit tot een traject op maat van de school. Er wordt ingezet op preventief werken, waarbij samen met de school bekeken wordt op welke manier zij omgaan met de verschillende kostenposten voor de leerlingen en hoe zij omgaan met onbetaalde schoolfacturen en armoedesituaties in hun school.
Daarnaast zal ook aandacht gaan naar het curatief aspect. Hoewel we er van uitgaan dat het volume van onbetaalde schoolfacturen kan dalen met een goed schoolbeleid, zal dit probleem blijven bestaan. Scholen zijn immers niet verantwoordelijk voor de hele armoedeproblematiek. Hiervoor wordt aandacht besteedt aan een sociale invordering. Dit onder meer via samenwerking met MyTrusto en het lokale OCMW.

Op basis van een ‘foto’ van de school wordt er vanuit een school-armoede-team gestart met het ontwikkelen van concrete verbeteracties. Hierbij wordt gezorgd dat alle belangrijke actoren in de school en de schoolomgeving betrokken worden. Zo krijgen de acties gedragenheid van het schoolbestuur tot en met de ouders. Ook het lokaal bestuur, CLB en een lokale armoede-organisatie spelen hier een belangrijke rol.
Het verloop van het traject loopt zodanig dat het hele schoolteam betrokken wordt.

Het begeleidingstraject loopt gedurende één schooljaar, het daaropvolgende schooljaar moeten de verbeteracties hun plaats vinden in het schoolbeleid. Een verderzetting van het project maakt ook een zesde contactmoment in het daaropvolgende schooljaar mogelijk om een evaluatie en terugkoppeling te voorzien.

Dit project heeft de expliciete doelstelling om na de projectfase een duurzaam karakter te krijgen. Hiervoor is de samenwerking met de scholenkoepels en hun pedagogische begeleidingsdiensten cruciaal. De inbedding van het project in de structurele werking van de betrokken organisaties en de scholenkoepels zal gedurende het verloop van het project een belangrijk aandachtspunt zijn voor de stuurgroep. De koepels kunnen hier hun bezorgdheden en aandachtspunten betreffende de verandering aan bod laten komen.

Meer info: www.aanpakschoolfacturen.be Colette Victor, projectcoördinator: colette.victor [at] welzijnszorg.be">Colette.victor [at] welzijnszorg.be, tel: 02 548 26 74