Visie

De Visie van Welzijnszorg bestaat uit 4 delen: 

  • Visie op armoede. 
  • Visie op armoedebestrijding. 
  • Visie op het belang van netwerkvorming, vrijwilligersbetrokkenheid en vermaatschappelijkelijking. 
  • Visie op de rol van ervaringsdeskundigheid in de bestrijding van armoede. 

De Visie en Missie van Welzijnszorg kan je ook lezen in ons beleidsplan.

Visie op armoede.

We blijven uitgaan van de definitie van armoede zoals deze is opgenomen in het jaarboek armoede en sociale uitsluiting van 2003:

“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.

De kloof tussen de armen en de rest van de samenleving kan enkel duurzaam overbrugd worden wanneer de samenleving het beschikbare economische, sociale en culturele kapitaal voor hen toegankelijk maakt, wat een fundamentele herinrichting van de samenleving veronderstelt. Enkel zo krijgt iedereen gelijke kansen op een volwaardige sociale positie en de daarbij horende rollen en status – evenals op de mogelijkheid om volwaardige interacties en communicatie aan te gaan en om zelfwaarde te ontwikkelen. Dat houdt noodzakelijkerwijs in dat de samenleving een appèl doet op het psychologisch kapitaal van personen die in armoede leven en van hun omgeving.”

Deze definitie geeft duidelijk aan dat armoede een groep mensen scheidt van de gangbare leefpatronen van onze samenleving, en dus uitsluit. Er is sprake van een kloof die mensen in armoede niet op eigen kracht kunnen overbruggen. En dus lezen we in het tweede deel van de definitie een oproep naar de brede samenleving om het beschikbare economische, sociale en culturele kapitaal voor mensen in armoede toegankelijk te maken, en de samenleving zelf grondig herin te richten. De samenleving moet hierbij een beroep doen op de brede ervaring van personen die in armoede leven.

 

Visie op armoedebestrijding.

Armoede(bestrijding) blijft een belangrijk maatschappelijk thema, niet enkel als een ‘welzijnsproblematiek’, maar ook als een sociaal-cultureel gegeven en opdracht.

Bij het hanteren van een sociaal-culturele methodiek staan als doelstellingen het ontwikkelen van een eigen identiteit, het bevorderen van sociale integratie en maatschappelijke participatie en de opbouw van een democratische, duurzame en inclusieve samenleving voorop. Hiermee spelen de doelstellingen, verwoord in de sociaal-culturele methodiek, in op de behoefte verwoord in de armoededefinitie.

Sensibilisatie
Het appèl aan de samenleving om mechanismen van uitsluiting te herkennen, te verminderen en uit te bannen, moet zich richten op de individuele burger, maar ook op georganiseerde groepen, het middenveld en het beleid. Daarbij is het partnerschap en de bijdrage van mensen in armoede fundamenteel.

Mobilisatie
Groepen en individuen, organisaties en instellingen moeten aangespoord worden de krachten van mensen in armoede te ontdekken, te versterken, te ondersteunen. Naast structurele, wetgevende en situatie verbeterende of preventieve initiatieven is de erkenning en de inzet van deze krachten noodzakelijk om een inclusieve aanpak te realiseren.

Inzichtverruiming
We stelden de voorbije jaren vast dat inzicht verkrijgen via sensibilisatie en informatiecampagnes, zelfs gecombineerd met goede wetgevende initiatieven, niet voldoende is voor een globale verbetering van de situatie van mensen in armoede. Naast inzicht in de problematiek is er bij de burger en in het middenveld ook nood aan ondersteuning bij een procesmatige aanpak van de organisatiecultuur bij organisaties en drempelverlagende attitudes bij individuen en groepen om de participatie van mensen in armoede aan het dagdagelijkse maatschappelijk en socio-culturele leven duurzaam te realiseren.

Structurele aanpak
Geen kruimels maar rechten! Armoedebestrijding is een zaak van basisrechten die een samenleving voor iedereen moet garanderen. Deze basisrechten moeten in hun samenhang gerealiseerd worden: enkel een inclusieve aanpak van armoedebestrijding kan armoede ook uitsluiten.
Het garanderen van basisrechten aan iedereen veronderstelt een herverdeling van middelen (rijkdom) als we armoede in een mondiaal perspectief en over verschillende generaties heen willen bestrijden.
Sociale zekerheid (in een ruime betekenis) moet deze rechten structureel realiseren, en daartoe is een solidair draagvlak noodzakelijk in de samenleving (het samenspel van ‘warme’ en ‘koude’ solidariteit). Daarnaast is het blootleggen van armoede veroorzakende systemen in onze samenleving nodig om de strijd voor de rechten te versterken.

 

Visie op het belang van netwerkvorming, vrijwilligersbetrokkeneheid en vermaatschappelijking.

De baseline “Samen tegen armoede” is geen holle slogan. Uitbannen van het onrecht dat armoede heet, is een onuitvoerbare opdracht als je het alleen moet doen, ook voor Welzijnszorg. Welzijnsschakels vzw is in deze een gewenste en prioritaire partner. Het belang van samenwerkingsverbanden, vrijwilligersbetrokkenheid, kan niet overschat worden. Zonder vrijwilligers kan Welzijnszorg geen plaatselijke of lokale acties voeren, zonder vrijwilligers geen draagvlak voor onze standpunten. Zonder samenwerkingsverbanden geen brede maatschappelijke beweging of geen kruisbestuiving van expertise en ervaring.

Dit betekent niet dat we ervan uitgaan dat armoede enkel moet of kan bestreden worden door privaat initiatief, vrijwilligersinzet of caritatieve initiatieven. Neen. Het draagvlak, het netwerk moet er net mee voor zorgen dat structurele maatregelen mogelijk worden, dat er een druk van onderuit ontstaat die onze beleidsmakers in de goede richting stuurt.

 

Visie op de rol van ervaringsdeskundigheid in de bestrijding van armoede.

Mensen in armoede zijn actieve partner in de strijd tegen armoede. Welzijnszorg maakt gebruik van verschillende vormen van ervaringsdeskundigheid uit Welzijnsschakels, lokale armoedeprojecten en andere samenwerkingsverbanden. 

Welzijnszorg zet deze ervaringsdeskundigheid op verschillende terreinen:

  • In dialoogtrajecten worden de reële problemen van mensen armoede in kaart gebracht. De synthese van deze trajecten is basis voor het opbouwen van de sensibiliseringsboodschap. Die inhoud wordt aangevuld met wetenschappelijk inzichten, terreinkennis en onderzoeksgegevens.
  • Bij vorming. Vanuit hun ervaringskennis ondersteunen ervaringsdeskundigen de educatieve medewerkers en maken ze vormingontvangers gevoelig voor het perspectief van mensen in armoede. Ervaringsdeskundigen zijn in deze zowel rolmodel als brugfiguur. Dat ze werken vanuit een vergrote gevoeligheid voor de situatie en de beleving van mensen in armoede, maakt meteen ook hun professionele meerwaarde uit.

 

 

Korte beschrijving Welzijnszorg heeft een uitgesproken visie op armoede, de bestrijding ervan, netwerking en ervaringsdeskundigheid.