Criteria en voorwaarden projectensteun

De organisaties die beroep willen doen op de projectensteun van Welzijnszorg of zich kandidaat willen stellen voor de Prijs Armoede Uitsluiten moeten aan enkele criteria voldoen. De algemene projectcriteria gelden voor alle aanvragers. Voor de specifieke aanvragen zijn er ook steeds bijkomende criteria. 

De door Welzijnszorg gesteunde projecten vormen samen een goede mix van sectoren, doelgroepen en thema’s.

Algemene projectcriteria

 • De aanvragende organisatie dient een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier in.
 • Er is een financiële nood bij organisatie die financiële steun aanvraagt.
 • Duurzaamheid van projecten en organisaties:
  • de organisatie werkt op een structurele manier aan armoedebestrijding in Vlaanderen of Brussel (Welzijnszorg financiert geen noodhulp);
  • de organisatie heeft een duidelijke structuur, een ruim draagvlak en een financiële basis voor haar werking, en/of doet systematische inspanningen om die op te bouwen;
  • het project waarvoor de aanvraag gebeurt, heeft een duidelijke plaats in de organisatie en zoekt toekomstgerichte, als het kan vernieuwende, oplossingen.
 • De organisatie werkt met mensen, niet enkel voor mensen:
  • mensen in armoede zijn als partner betrokken,
  • vrijwilligers zijn belangrijk.
 • De aanvraag gebeurt met een concreet doel (doelen) voor ogen. De geformuleerde doelen zijn bespreekbaar; de realisatie ervan kan opgevolgd worden.
 • De gevraagde projectensteun is gericht (geen ‘algemene werking’, tenzij bij opstart, wat dan het doel is).
 • De aanvrager is geen overheidsinstantie.
 • Welzijnszorg en de organisatie/aanvrager delen hetzelfde ideaal, dezelfde visie, dezelfde doelstellingen (mensenrechtenverhaal).
 • De organisatie/aanvrager wil samenwerken met Welzijnszorg. Die samenwerking is een organisatie-engagement; niet enkel een relatie met een project(medewerker).

Specifieke criteria voor samenwerkers

 • De organisatie wil met Welzijnszorg samenwerken gedurende twee jaar.
 • De organisatie en/of het ingediende project is om inhoudelijke en/of geografische redenen van regionaal belang.
 • De organisatie en/of het ingediende project wil meewerken aan de politiserende opdracht van Welzijnszorg. De thema’s van de geplande dossiers en campagnes worden telkens kort omschreven in de projectoproep.
  Armoedeorganisaties die passen in het voorgestelde volgende campagnethema en/of aansluiten bij één van geplande politieke dossiers van Welzijnszorg, worden aangemoedigd een aanvraag in te dienen. De organisatie en/of het project is voldoende illustratief: concreet, liefst vernieuwend verhaal met een meerwaarde voor de campagne of het dossier.
 • De samenwerking wordt geformaliseerd in een overeenkomst die wederzijdse verwachtingen en afspraken bevat.
 • Naast een geïndividualiseerd luik bevat de overeenkomst ook standaardafspraken: deelname aan jaarlijkse overlegmomenten, aanleveren van inhoudelijk materiaal, bekendmaking campagne  …
 • Via de samenwerkingsovereenkomsten maakt de organisatie deel uit van het (informeel) netwerk van partners die Welzijnszorg in haar maatschappelijke opdracht erkennen, schragen en actief steunen. Welzijnszorg mag dit zo communiceren.
 • Om als samenwerkingsovereenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst (twee jaar) aanspraak te kunnen maken op financiële steun van Welzijnszorg:
  • is er een financiële nood die een (vaste) toelage gedurende twee jaar verantwoordt;
  • formuleert de organisatie/aanvrager een specifiek inhoudelijk project waarvoor de financiële steun wordt ingezet;
  • kan een samenwerkingsovereenkomst met financiële steun maximaal eenmaal verlengd worden.
 • In tegenstelling tot de algemene projectcriteria, mogen campagneprojecten ingediend worden vanuit een publiek-private samenwerking.

Specifieke criteria voor starters en vernieuwers

 • De organisatie en/of het ingediende project beantwoorden aan één van de volgende omschrijvingen:
  • De organisatie is een startende organisatie.
  • Het ingediende project betreft een nieuwe deelwerking of een nieuw tijdelijk project voor de organisatie (minder dan twee jaar oud).
 • Die eenjarige steun kan slechts twee jaar aaneensluitend en/of voor hetzelfde pro­ject aangevraagd worden.

Specifieke criteria voor aanvragers van adviestoelagen

 • Organisaties die door Welzijnszorg in de loop van de laatste drie jaar gesteund werden
 • of die hiervoor erkend worden (door een volledig aanvraagformulier projectaanvraag in te dienen dat vervolgens door Welzijnszorg goedgekeurd wordt).
 • Kleine en middelgrote organisaties waarvan de totale jaaromzet max. € 750.000 bedraagt.